วัดสุวรรณประสิทธิ์ ๓๑ / ๒ หมู่ ๑๓ ถนน นวมินทร์ ซอย ๔๒ แยก ๒๗ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๓๔๘๓๑๖ ๐๒-๑๓๘๖๖๘๐ โทรสาร ๐๒-๑๓๘๖๖๗๙ สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย ๐๒-๑๓๘๖๕๙๓
เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8
 
เข้าสู่หน้าหลัก