วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การบวช
รับบวชเนกขัมมจารี เนกขัมมจาริณีทั้งหญิง และ ชาย  วันธรรมสวนะรักษาศีลอุโบสถตลอดทุกวันพระตลอดปี
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดสุวรรณประสิทธิ์
01 ธ.ค. 61 ถึง 01 มี.ค. 62 โครงการอบรมพระวิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ของทุกปี
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดสุวรรณประสิทธิ์ และ วัดป่าหาดนางแก้ว
18 ก.พ. 62 ถึง 20 ก.พ. 62 บวชเนกขัมะปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา(ทุกปี)
ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ใส่ชุดขาว หรือสุภาพเรียบร้อย คณะกรรมการวัดสุวรรณประสิทธิ์ และ ญาติโยมสาธุของวัด ฯ
07 เม.ย. 62 ถึง 01 พ.ค. 62 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน ของทุกปี
รับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุ ๙ ถึง ๑๗
วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดสุวรรณประสิทธิ์
18 พ.ค. 62 ถึง 19 พ.ค. 62 บวชเนกขัมมะถือศีลวันวิสาขบูชา และฟังเทสน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๘

เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าในวันคล้ายวันประสูต วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานเพื่อให้สาธุชนได้ฟังปณิธานในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าเพื่อได้มาแห่งสัมมาสัมโพธิญาณ

ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ใส่ชุดขาว หรือสุภาพเรียบร้อย คณะกรรมการวัดสุวรรณประสิทธิ์ และ ญาติโยมสาธุของวัด ฯ
31 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี(เคาท์ดาวน์)ทุกปี หรืทสวดมนต์ข้ามปีสากล

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี หรือสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ฯ ในเวลา  21.00 น.-06.00 น.มีพระคุณเจ้าภิกษุสามเรณภายในวัด และ ที่มาอบรมพระวิปัสสนาจราย์นำสาธยายมนต์ตลอดทั้งคืน  เวลา 06.00 น. อุบสกอุบสิการ่วมกันทำบุญใส่บาตเพื่อเป็นศิริมงคลแด่ชีวิต

วัดสุวรรณประสิทธิ์ คณะสงฆ์ และ อุบาสกอุบาสิกาของวัด

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2  ถนน นวมินทร์  ซอย 42(ซอยสุวรรณประสิทธิ์) แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีทุนนิธิพัฒนาวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอินทรารักษ์ประเภทออมทรัพย์ 

102-2-28381-4 ประเภทฝากประจำ 102-3-32326-2

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com