วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
บรรพชาสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณร & บวชเนกขัมมจาริณี(ศีลจาริณี)ภาคฤดูร้อนประจำปี ณ วัดสุวรรรประสิทธิ์ กทม.
 
ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๔๓

ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๑ เมษายน ถึง ๙ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔

เปิดรับสมัคร ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนถึงวันกำหนดบรรพชา/บวช

 

 

๑. ชื่อโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

๒. หลักการและเหตุผล

 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรามาแต่บรรพกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นองค์เอกศาสนูปถัมภก ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงตลอดมา พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ก่อให้เกิดการพัฒนา ความสมานสามัคคี ความสงบสุขแก่พสกนิกรอย่างยิ่งใหญ่ สมควรที่พสนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาให้สังคมในชาติมีคุณภาพและมีคุณธรรม สามารถน้อมนำชีวิตมรดกธรรมอันล้ำค่า คือ สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน สมกับที่บรรพชนได้บากบั่นสร้างมาด้วยความลำบากยากเข็ญ 

คณะสงฆ์วัดสุวรรณประสิทธิ์ มองเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนและ    เยาวชนของชาติ ผู้ซึ่งจะเป็นทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขึ้น ช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธเยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดถึงการ   อบรมกรรมฐานเบื้องต้น ตามหลักสูตรที่คณะพระอาจารย์ได้วางไว้อย่างมีระบบและขั้นตอนที่ดีงาม

 

๓. วัตถุประสงค์

 

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๒. เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพุทธประวัติ หลักธรรม ศาสนพิธี และอบรมกรรมฐานเบื้องต้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. เพื่อให้สามเณรภาคฤดูร้อนได้ประกอบศาสนกิจร่วมกัน ทำกิจกรรมกัน ส่งเสริมให้กำลังใจ มีความสามัคคี

๔. เพื่อรณรงค์ให้วัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชน ให้การศึกษาอบรมด้านจิตใจและให้การสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนตามสมควร

๕. เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ศึกษาและรู้โทษของอบายมุข ว่าไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกสถานที่

 

๔. เป้าหมาย

 

๑. เพื่อเป็นการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์วัดสุวรรณประสิทธิ์

๒. เพื่อปรับเน้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนของชาติ

๓. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอันดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

๕. วิธีการดำเนินการ

 

๑. มีการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

๒. รับวุฒิบัตรเป็นหลักฐานและเกียรติประวัติ

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

๑. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย

๒. คณะสงฆ์วัดสุวรรณประสิทธิ์ และชุมชน ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา คนและสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต

กำหนดการ

การบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๔๓

ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

วันที่  ๑๑  เมษายน ถึง  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

**********

 วันที่ ๘ เมษยน พุทธศักราช  ๒๕๖๓

เว0ลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ปกครอง นำนักเรียน (ผู้สมัครบรรพชาสามเณร) เข้าวัดพร้อมกัน

 เพื่อลงทะเบียนสมัครบวช ณ ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่)

                เวลา ๑๑.๓๐ น.พักรับประทานอาหารพร้อมกัน (ให้ผู้ปกครองกลับบ้านได้)

                เวลา ๑๕.๓๐ น. จัดแถว / แบ่งกลุ่ม/พักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว นำของใช้ส่วนตัวเข้าเก็บที่พัก

                เวลา ๑๗.๐๐ น. รวมที่ใต้ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่)โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับประทานอาหาร

                เวลา ๑๘.๐๐ น. รวมที่ใต้ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่) และรับฟังกฎระเบียบต่างๆ

                เวลา ๒๐.๓๐ น. พักผ่อน

**********

 วันที่ ๙ เมษยน พุทธศักราช  ๒๕๖๔

                เวลา ๐๖.๐๐ น. ฟังสัญญาณจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง / ทำภารกิจส่วนตัว

                เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร

                เวลา ๐๙.๐๐ น. ซ้อมกล่าวคำขานนาค

                เวลา ๑๑.๓๐ น. พักรับประทานอาหารพร้อมกัน

                เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมพิธีการบรรพชาสามเณร / ซ้อมกล่าวคำขานนาค

                เวลา ๑๕.๓๐ น. พักผ่อน / ทำภารกิจส่วนตัว

                เวลา ๑๗.๐๐ น. รวมที่ใต้ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่)โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับประทานอาหาร

                เวลา ๑๘.๐๐ น. รวมที่ใต้ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่) ซ้อมพิธีการบรรพชาสามเณร

                เวลา ๒๐.๓๐ น. พักผ่อน

 วันที่ ๑๐ เมษยน พุทธศักราช  ๒๕๖๔

                เวลา ๐๖.๐๐ น. ฟังสัญญาณจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง / ทำภารกิจส่วนตัว

                เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร

                เวลา ๐๙.๐๐ น. ซ้อมกล่าวคำขานนาค

                เวลา ๑๑.๓๐ น. พักรับประทานอาหารพร้อมกัน

                เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมพิธีการบรรพชาสามเณร / ซ้อมกล่าวคำขานนาค

                เวลา ๑๕.๐๐ น. โกนผม / ทำภารกิจส่วนตัว

                เวลา ๑๗.๐๐ น. รวมที่ใต้ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่)โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับประทานอาหาร

                เวลา ๑๘.๐๐ น. รวมที่ใต้ศาลาการเปรียญ (หลังใหญ่) ซ้อมพิธีการบรรพชาสามเณร

                เวลา ๒๐.๓๐ น. พักผ่อน

วันที่ ๑๑ เมษยน พุทธศักราช  ๒๕๖๓

             เวลา ๐๖.๐๐ น.    นาคเณรทำภารกิจส่วนตัว

เวลา ๐๗.๐๐ น. นาคเณรรับประทานอาหาร
                             เปลี่ยนชุดนาค (เก็บเสื้อผ้า รองเท้า ส่งคืนผู้ปกครอง)

เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าแถวเป็นกลุ่มรวมบนตึก (พานาคเณรเดินลงมาใต้ศาลาใหญ่)

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เทศน์สอนนาค

เวลา ๑๐.๓๐ น. นาคเณรรับประทานอาหารร่วมกับผู้ปกครอง

เวลา ๑๒.๐๐ น.  รวมนาคเณร เข้าแถวเป็นกลุ่มรวมบนตึก

เวลา ๑๒.๓๐ น.  แห่นาครอบโบสถ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีขอขมาพร้อมกัน

                                 * เจ้าภาพที่ไม่มีบุตรหลานมอบผ้าไตรจีวร

                                 * ผู้ปกครองมอบผ้าไตรจีวร

            เวลา ๑๔.๐๐ น. ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เริ่มพิธีบรรพชาสามเณร โดย พระครูประกาศสมาธิคุณ

                       (เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์) และรับฟังโอวาทจากพระอุปัชฌาย์

ระเบียบการรับสมัครสามเณรภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๖

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมบรรพชาสามเณร

 

๑. เป็นชาย  อายุ  ๘  - ๑๖  ปี

๒. ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้บรรพชาได้

๓.  ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

๔.  ไม่เสพและติดสิ่งเสพติดของมึนเมาให้โทษทุกชนิด

 

การเตรียมหลักฐานและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในวันรับสมัครและลงทะเบียน

 

๑.  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๒.  เสื้อขาวไว้ใช้ตอนบรรพชา จำนวน ๒ ชุด

๓.  ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิ ยารักษาโรค 

๔.  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

๕.  ปลงผมนาคเณร วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๖.  ทำพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่ม เวลา ๑๒.๐๐ น.

………………………………………………

 

        เจ้าภาพอุปถัมภ์บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

๑. รับเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าไตรบรรพชาสามเณร  รูปละ ๕๐๐ บาท

๒. รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๕,๐๐๐บาท

๓. รับเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะตอน บ่าย/เย็น มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท หรือตามศรัทธา

๔. รับเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเสริม นม โอวัลติน กาแฟ ฯลฯ ตามศรัทธา

๕. รับเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องกระป๋อง  น้ำดื่ม  ตามศรัทธา

 

สอบถามและร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพได้ที่       

วัดสุวรรณประสิทธิ์       โทร. ๐-๒๗๒๔-๘๓๑๖

พระอาจารย์วิชัย ญาณวิชโย โทร. ๐๘๙-๐๐๒-๗๗๕๗