วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์อธิการเดช จิตฺตกาโร

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๗

เจ้าอาวาสวัดป่าหาดนางแก้ว

ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๘

เลขานุการศูนย์วิปัสสนา

วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์ครูประสิทธิ์วีรคุณ

 พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๔

ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชศรีมา

พระอาจารย์ยุคล ญาณวโร

สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ หลังศูนย์วิจัยยาง

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พระอาจารย์สำรวย ธมฺมธีโร

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๙

วัดวิหารโบสถ์  ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พระอาจารย์ตุ๋ย กตสาโร ผู้สอนธรรม

พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ พรรษา ๑๙ 

พระปาฏิโมกข์ รุ่นที่๑๓ พระปาฏิโมกข์รุ่นแรกของ กทม.

การศึกษาทางโลก อนุปริญญา ทางธรรม น.ธ.เอก 

 อภิธรรมชั้นจูฬตรี

 

พระอาจารย์ปลด อคฺควณฺโณ

พระวิปัสสนาจารยรุ่นที่ ๒๗

วัดสุวรรณประสิทธิ์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์บุญมา เมธิโน
พระอาจารย์สุทัศน์ สุมุตฺโต
พระอาจารย์อภิชาติ ฐิตเมโธ
พระอาจารย์บุญมาก กนฺตจาโร
พระอาจารย์กิมหวน กตวีโร
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระอาจารย์สากล สนฺตมโน

พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐

พระอาจารย์นิวัฒน์ ปญฺญาวชิโร

วัดบ้านโนนสูง ต.กระแซง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 เบอร์โทร 08-00735004