ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 493952
Page Views 709323
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
พระครูประกาศสมาธิคุณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔
พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๙
พระอาจารย์ไพบูลย์ สุกวโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๙
พระครูประสิทธิ์วีรคุณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๔
พระอาจารย์แสง อคฺควณฺโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๓
พระอาจารย์สำรวย ธมฺมธีโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๙
พระอาจารย์สากล สนฺตมโน พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์ตุ๋ย กตฺสาโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๐
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ พรรษา ๑๙ 
พระปาฏิโมกข์ รุ่นที่๑๓ พระปาฏิโมกข์รุ่นแรกของ กทม.
การศึกษาทางโลก อนุปริญญา ทางธรรม น.ธ.เอก 
 อภิธรรมชั้นจูฬตรี
พระอาจารย์สวัสดิ์ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๗
พระอาจารย์ปลด อคฺควณฺโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๗
พระอาจารย์วิรัช จนฺทสาโร
พระอาจารย์ธรรมรักษ์ สํวโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๐
หลวงพ่อแสงเปรม เตชธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่
พระอาจารย์วิรัช จนฺทสาโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๗
หลวงพ่อวงค์ ปริปุณโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๗
พระอาจารย์แก้ว ชยนฺโต พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๕
พระอาจารย์ถนอม อภิวฒฺฑโน พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๘
พระอาจารย์นิวัฒน์ ปญฺญาวชิโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๗
พระอาจารย์สำรวย ปภสฺสโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์ขจรพันธ์ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์แสง
พระอาจารย์ย้วน กิตฺติตุคโต พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๘
พระอาจารย์บุญชวน อาจาโร
พระอาจารย์พิชิตชัย มหาญาโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์สมนึก โสตฺถิสุโข พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์สุมิตรศักดิ์ สมจิตฺโต พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์ศุภชัย สิริธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์สุภี ฐานิสฺสโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์บุญส่ง ธนปญฺโญ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์ธชัคคา พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์ทองดี อธิปญฺโญ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระอาจารย์พยุงศักดิ์ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์นราวิชญ์ อติสโย พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์บุญเหลือ มหาปุญฺโญ
พระอาจารย์จิรวัฒน์ ปริชาโน พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์ไพรัตน์ โชติวํโส พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit