ศูนย์วิปัสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 24/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 431310
Page Views 614126
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเสริมความรู้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแด่พระนวกะในพรรษา วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คำกล่าวรายงานปิดการอบรมพระนวกะ

ขอประทานกราบเรียน พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

กรรมการมหาเถรสมาคม

เกล้ากระผม  พระอุดรคณารักษ์ เจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม   พร้อมคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระนวกะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม รู้สึกซาบซึ้งในเมตตาธรรมของพรเดชพระคุณอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณามาเป็นประธาน มอบวุฒิบัตรแก่พระนวกะ ผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติกรรมฐานในครั้งนี้  แม้ภาระกิจของพระเดชพระคุณจะมีอยู่มากเพียงใด แต่ก็ได้สละเวลามาสงเคราะห์ตามที่คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม  อาราธนามานับว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งทั้งเป็น สิริมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงแก่พระนวกะ ผู้ผ่านการอบรม  ในครั้งนี้  ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตร  เกล้ากระผม  ขอประทานโอกาสกราบเรียน รายงานเพื่อทราบ เกี่ยวกับการอบรมพระนวกะ  พอสังเขป  ดังนี้

ปัจจุบันพระภิกษุที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาส่วนมากชั่วคราว ๗ วัน ๑๕ วันหรือบวชตามประเพณีตามคำขอของพ่อ-แม่  ไม่ได้ศรัทธาอย่างจริงจัง ยังดีที่มีพระภิกษุ-สามเณร บวชจำพรรษา  ฉะนั้นเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ที่บวชอยู่จำพรรษามีศรัทธาต่อพระศาสนา  คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดอบรมเสริมความรู้และปฎิบัติกรรมฐานแก่พระนวกะขึ้น 

การอบรมพระนวกะครั้งนี้  ได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์ เจ้าคณะแขวงคันนายาว ให้ความอุปถัมภ์สถานที่น้ำปานะและเป็นผู้อำนวยการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดระยะเวลา ๗ วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เริ่มเวลา ๑๓.๐๐น ถึง เวลา ๑๘.๐๐น.  โดยมีวัดในเขตการปกครอง จำนวน ๑๐ วัด ได้ส่งพระนวกะจำนวน ๑๓๕ รูป  และสามเณร ๒๙  รูป  รวมเป็น  ๑๖๔ รูป 

๑.มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.๑.เพื่อให้พระภิกษุสามเณร  ที่จำพรรษามีศรัทธามีมานะอดทนอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยมีนิสัยอ่อนโยนเชื่อฟังครูบาอาจารย์

                        ๑.๒. สร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจมีคุณธรรมเพื่อป้องกันและขัดเกลากิเลสให้เบาบาง  สมกับสมณะสารูป  เป็นไปเพื่อศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลาย

                        ๑.๓. ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาตนเอง มีสติปัญญา ศึกษากรรมฐานตามฐานะของภูมิพระนวกะ

            ๒.งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

๒.๑. คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่มไม่มีงบประมาณ  อาศัยบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาเสียสละทำบุญเป็นค่าน้ำปานะ  จากทุกวัดของเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม

๒.๒. ค่ายานพาหนะไปกลับทุกวัดจัดหาไปเองโดยการเสียสละเพื่อพุทธศาสนา

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

           

 

๓.๑. พระนวกะได้มีโอกาสรับโอวาทจากพระเถระมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

บัดนี้  พระนวกะ-สามเณร ผู้ผ่านการอบรมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว เกล้ากระผม ในนามเจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ขอประทานโอกาส กราบอาราธนา พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม   ได้โปรดกรุณามอบวุฒิบัตรและประทานโอวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันจักเกิดประโยชน์  โสตถิผล แผ่ไพศาลสืบต่อไป

 

ขอประทานกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง

เกล้ากระผม

พระอุดรคณารักษ์

ในนามเจ้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม

 

       
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2559,20:55   อ่าน 3264 ครั้ง

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์  ซอย 42 แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 021386680 (ห้องคลัง) 027348316 โทรสาร 021386679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 02-1386593 เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8
 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit